• jk170723--104042.jpg
 • jk130519-182306.jpg
 • jk130731-150049.jpg
 • jk130802-150047.jpg
 • jk140729--115800.jpg
 • NVS_Logo_3_transp_150pxbr.jpg
 • jk130802-144449.jpg
 • NVS_Logo_3_transp_150pxhoog.jpg
 • jk130801-122629.jpg
 • jk180521--111522.jpg
 • jk130727-153245.jpg
 • jk130519-181310.jpg
 • jk170726--101554.jpg
 • jk160729-134712.jpg
 • jk140726--165022.jpg
 • jk160729-134217.jpg
 • jk140801--230208.jpg
 • jk140729--115807.jpg
 • jk170724--161657.jpg

 

STATUTEN Volksdansvereniging NVS.

Naam en zetel

Artikel 1

1.1. De vereniging draagt de naam: Volksdansvereniging NVS.

1.2. Zij heeft haar zetel in de gemeente ’s-Gravenhage.

Doel

Artikel 2

2.1. De vereniging heeft ten doel het verbreiden van de kennis en het bevorderen en verbeteren van de beoefening van Engelse en aanverwante volksdansen en volksmuziek, alsmede het bevorderen van inzicht in deze dansen en muziek.

2.2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: 

a. het organiseren van volksdansweekends, -cursussen, -kampen, -feesten, -demonstraties en andere activiteiten, alsmede voordrachten over volksdansen, volksmuziek of andere onderwerpen die binnen de doelstelling van de vereniging vallen;

b. het vormen van instructeurs o.a. door het organiseren van opleidingscursussen ter verkrijging van de bevoegdheid van volksdansinstructeur;

c. het organiseren en stimuleren van plaatselijke volksdansgroepen;

d. het stimuleren en ondersteunen van (niet) leden tot het organiseren van de onder sub a. genoemde activiteiten 

e. het uitgeven van een orgaan voor voorlichting en onderling contact;

f. het onderhouden van contact met binnen- en buitenlandse organisaties, die een gelijk of aanverwant doel nastreven,

g. het bevorderen van de beschikbaarheid van ondersteunende materialen voorzover die binnen de doelstelling van de vereniging vallen,

h. het stimuleren van eigen producties al dan niet in samenwerking met derden voorzover die binnen de doelstelling van de vereniging vallen,

i. alle andere wettige middelen die voor haar doel bevorderlijk zijn.

Voor zover nodig wordt de werkwijze ten aanzien van bovengenoemde punten nader geregeld bij huishoudelijk reglement.

Lidmaatschap

Artikel 3

3.1. De vereniging kent gewone leden en ereleden. Waar in deze statuten wordt gesproken over leden, worden daarmee gewone leden en ereleden bedoeld, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. 

3.2. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen lid zijn.

3.3. Bij niet-toelating door het bestuur als lid kan de algemene vergadering, hierna ook te noemen algemene ledenvergadering of afgekort ALV, alsnog tot toelating besluiten. Als leden zijn slechts toelaatbaar de (rechts)personen die de doelstelling van de vereniging onderschrijven.

3.4. Ereleden worden benoemd door de ALV op voordracht van het bestuur. Ereleden hebben alle rechten en plichten van gewone leden maar zijn vrijgesteld van de verplichting contributie te betalen.

3.5. De secretaris van de vereniging houdt nauwgezet een ledenregister bij.

3.6. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar noch vatbaar om door erfopvolging te worden verkregen. Het lidmaatschap van een rechtspersoon kan wel onder algemene titel krachtens fusie of splitsing overgaan op een andere rechtspersoon. 

Schorsing

Artikel 4

Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode die loopt tot aan de eerstvolgende ALV, ingeval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad. Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.

Einde lidmaatschap

Artikel 5

5.1. Het lidmaatschap eindigt:

a.door overlijden van het lid;

b.door opzegging door het lid;

c.door opzegging namens de vereniging;

d.door ontzetting;

e. in geval van een lid-rechtspersoon: door het ophouden te bestaan door het beëindigen van het bestaan na ontbinding.

5.2. Ten aanzien van opzegging door een lid gelden de volgende bepalingen

5.2.1. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar. Zij geschiedt door schriftelijke kennisgeving, welke voor de eerste december in het bezit van de secretaris moet zijn. Deze is verplicht de ontvangst binnen eenentwintig dagen schriftelijk te bevestigen. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaats gehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

5.2.2.Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat hem een besluit tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie of splitsing is medegedeeld.

5.3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan tegen het einde van het lopende verenigingsjaar geschieden door het bestuur, met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste drie weken, wanneer het lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, op de eerste december niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging, casu quo aan de vereisten welke te eniger tijd door de statuten voor het lidmaatschap gesteld mochten worden, heeft voldaan. Opzegging door het bestuur kan onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de reden(en).

5.4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of heeft gehandeld of wanneer het desbetreffende lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt of heeft benadeeld. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid onverwijld van het besluit, met opgave van reden(en), in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering.

Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit van de algemene vergadering tot ontzetting zal moeten worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde gedeelte van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

5.5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de reden of oorzaak, eindigt, blijft desniettemin de bijdrage van het lopende verenigingsjaar voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.

5.6. Een lid kan door opzegging van zijn lidmaatschap de toepasselijkheid van een besluit krachtens hetwelk de verplichtingen van geldelijke aard van de leden op basis van deze statuten worden verzwaard, te zijnen opzichte niet uitsluiten. Dit laat onverlet de mogelijkheid van opzegging volgens lid 2 van dit artikel.

Geldmiddelen

Artikel 6

6.1. Ten aanzien van de geldmiddelen geldt:

6.1.1. De geldmiddelen van de vereniging kunnen onder andere worden gevormd door:

- contributies van leden;

- donaties;

- inkomsten uit activiteiten

- subsidies;

- sponsorgelden;

- erfrechtelijke verkrijgingen en schenkingen.

6.1.2. Nalatenschappen worden door de vereniging slechts aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

6.2. Behalve ereleden betaalt ieder lid een contributie, waarvan het bedrag jaarlijks door de ALV tijdens de jaarvergadering wordt vastgesteld op basis van de begroting. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.

Bestuur

Artikel 7

7.1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8. Het kan zich hierin, onder haar verantwoordelijkheid, laten bijstaan door personen die het daartoe bekwaam acht.

7.2 Het bestuur bestaat uit ten minste drie natuurlijke personen. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de ALV.

Indien het aantal bestuurders is gedaald beneden het minimum, blijft het bestuur toch bevoegd zolang ten minste twee bestuursleden in functie zijn. Het bestuur is verplicht te bevorderen dat het bestuur zo spoedig mogelijk weer overeenkomstig deze statuten is samengesteld.

7.3 De bestuurders worden op voorstel van het bestuur, of op voorstel van ten minste vijf leden, door de algemene vergadering voor drie jaar benoemd.

7.4 Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. De voorzitter wordt steeds als zodanig door de ALV benoemd.

7.5. De ALV kan een bestuurslid schorsen of ontslaan. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van ten minste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet binnen een maand is gevolgd door ontslag eindigt door het verloop van die termijn.

7.6. De bestuurders zijn bevoegd ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met een redelijke opzegtermijn

7.7. Jaarlijks treedt ten minste een bestuurslid af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Het aftredende lid is terstond herkiesbaar.   Bestuursleden kunnen maximaal tweemaal achtereen herkozen worden.

7.8. Tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, voor overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt, is het bestuur slechts bevoegd na goedkeuring van de ALV. In dit verband wordt verwezen naar artikel 8 van deze statuten.

7.9. Het bestuur heeft de goedkeuring van de ALV nodig voor het aangaan van geldleningen en het huren of verhuren van registergoederen. 

Het ontbreken van deze goedkeuring kan noch door de vereniging noch door de wederpartij worden ingeroepen.

Vertegenwoordiging

Artikel 8

8.1. De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur of door twee gezamenlijk handelende bestuursleden. Ieder bestuurslid kan zich daarbij ook door een schriftelijk gevolmachtigde laten vertegenwoordigen.

8.2. De beperking van de bestuursbevoegdheid in artikel 7 lid 8 geldt mede voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging. Deze beperking kan slechts door de vereniging worden ingeroepen.

Boekjaar, boekhouding en jaarstukken

Artikel 9

9.1. Het boekjaar is het kalenderjaar.

9.2. Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen omtrent de vermogenstoestand dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

9.3. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in lid 2 en die bedoeld in artikel 10 gedurende zeven jaar te bewaren.

Jaarvergadering, kascommissie

Artikel 10

10.1. Binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar wordt een ALV (jaarvergadering) gehouden.

De agenda van deze vergadering bevat onder meer:

1. bespreking van de notulen van de vorige ALV;

2. jaarverslag van de secretaris, waarin deze verslag uitbrengt over de  gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid;

3. behandeling en vaststelling van de jaarstukken;

4. kwijting aan de bestuurders voor het door hen gevoerde beleid;

5. vaststelling van de contributie;

6. vaststelling van de begroting;

7. voorziening in vacatures;

8. rondvraag.

Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. 

Het bestuur legt de jaarstukken bestaande uit de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering voor. Deze jaarstukken worden ondertekend door alle bestuurders; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner dan wordt daarvan onder opgaaf van de redenen melding gemaakt.

10.2. De ALV benoemt uiterlijk dertig dagen voor de jaarvergadering, een commissie van ten minste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, voor onderzoek van de stukken bedoeld in lid 1. De commissie (verder genoemd BeleidsBeoordelingsCommissie of BBC) brengt aan de ALV verslag uit van haar bevindingen. Leden van de BBC worden voor een periode van drie jaar gekozen. Zij zijn hoogstens eenmaal herkiesbaar.

10.3. De BBC heeft tevens als taak om namens de ALV het bestuursbeleid te beoordelen. Om deze taak te kunnen uitvoeren is het bestuur verplicht aan de BBC alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, de notulen van de bestuursvergaderingen toe te zenden, haar desgewenst de kas en de waarden der vereniging te tonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.

10.4. Goedkeuring door de ALV van de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge behalve voor wat niet uit de boeken blijkt.

10.5. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, benoemt de ALV een andere commissie bestaande uit ten minste drie leden, welke een nieuw onderzoek doet naar de rekening en verantwoording. Deze commissie heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder benoemde commissie. Binnen een maand na de benoeming brengt zij aan de ALV verslag uit van haar bevindingen. Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd, dan neemt de ALV die maatregelen welke door haar in het belang van de vereniging nodig geacht worden.

10.6. Het bepaalde in de leden 2, 3 en 5 is niet van toepassing indien aan de vergadering wordt overgelegd een verklaring omtrent getrouwheid door een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek.

Bijeenroeping algemene ledenvergadering

Artikel 11

11.1. De ALV worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van ten minste drie weken. De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden te zenden schriftelijke mededeling. Onder een schriftelijke mededeling wordt ook begrepen oproeping door middel van e-mail.

11.2. Behalve de in artikel 10 bedoelde jaarvergadering zullen ALV worden gehouden, zo dikwijls het bestuur dat wenselijk acht, alsmede zo dikwijls dat schriftelijk, met opgave van de te behandelen onderwerpen, wordt verzocht door ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen in de ALV, indien daarin alle leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

11.3. Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoeld is het bestuur verplicht tot bijeenroeping van een ALV op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door het bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur de ALV bijeenroept.

Besluitvorming

Artikel 12

12.1. Ten aanzien van de besluitvorming ter vergadering geldt:

12.1.1. Alleen leden hebben toegang tot de ALV. Zij hebben daar ieder een stem. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid. Niemand kan echter voor meer dan één ander lid als gevolmachtigde optreden. Geschorste (bestuurs-)leden hebben geen toegang tot de vergadering met uitzondering van de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld. Over toelating van anderen dan leden beslist de ALV.

12.1.2. Besluiten kunnen alleen worden genomen indien tenminste tien procent (10%) van de leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Is hieraan niet voldaan dan kan een tweede vergadering worden belegd na vijf dagen en binnen drie maanden; in deze tweede vergadering kunnen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden besluiten worden genomen over de onderwerpen van de eerste vergadering, tenzij in deze statuten anders is bepaald.

12.2. Een eenstemmig schriftelijk genomen besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de ALV. Een dergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend in het notulenboek, terwijl er melding van wordt gemaakt tijdens de eerstvolgende ALV.

12.3. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter en met instemming van de vergadering.

12.4. Over alle voorstellen wordt beslist bij volstrekte meerderheid van stemmen, voorzover de statuten niet anders bepalen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Bij verkiezingen is diegene gekozen, die meer dan de helft van de stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen wordt, zonodig na een tussenstemming, een tweede stemming gehouden tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen hebben verkregen en is degene gekozen, die bij die stemming de meerderheid der stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.

12.5. Onder stemmen worden verstaan geldig uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen zijn geen geldige stemmen. Degenen die blanco of ongeldig stemmen tellen slechts mee om het quorum vast te stellen.

12.6. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag der stemming is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk is geschied, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Leiding, notulen

Artikel 13

13.1. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal een door het bestuur te bepalen ander bestuurslid als voorzitter van de vergadering optreden.

13.2. Van het ter ALV verhandelde worden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon der vereniging notulen opgemaakt die in de volgende ALV worden geagendeerd.

Statutenwijziging

Artikel 14

14.1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben na een besluit van de ALV, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet ten minste drie weken bedragen.

14.2. Zij, die de oproeping tot de ALV ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en) woordelijk is (zijn) opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.

14.3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een ALV waarin ten minste de helft van het totaal aantal leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

14.4. Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden tot statutenwijziging worden besloten op een volgende, ten minste vijf dagen doch uiterlijk drie maanden na de eerste, te houden vergadering, met een meerderheid van twee/derde van de stemmen.

Statutenwijziging buiten vergadering

Artikel 15

Het in artikel 14 bepaalde is niet van toepassing indien ter ALV alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.

Inwerkingtreding statutenwijziging

Artikel 16

16.1. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Iedere bestuurder is bevoegd de akte te doen verlijden.

16.2. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel waar de vereniging haar zetel heeft.

Ontbinding en vereffening

Artikel 17

17.1. De vereniging wordt ontbonden door een besluit van de ALV, genomen met ten minste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste drie/vierde gedeelte van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Voorts wordt de vereniging ontbonden in de overige in de wet (artikel 19 van Boek 2 B.W.) genoemde gevallen.

17.2. Bij gebreke van het quorum kan, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden, tot ontbinding worden besloten in een volgende, ten minste vijf dagen doch uiterlijk drie maanden na de eerste, te houden vergadering, met een meerderheid van twee/derde der stemmen.

17.3. Bij de oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden medegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergaderingen moet ten minste drie weken bedragen.

17.4. Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

17.5. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de ALV te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel der vereniging overeenstemmen. De vereffenaars dragen het batig saldo daartoe over.

17.6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voorzover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden: in liquidatie.

17.7. De boeken en bescheiden van de vereniging moeten worden bewaard door een door de vereffenaars aan te wijzen natuurlijke- of rechtspersoon, gedurende zeven jaar na de vereffening.

Huishoudelijk reglement

Artikel 18

18.1. De ALV kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent het lidmaatschap, het bedrag der contributies, de werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen, de wijze van uitoefening van het stemrecht, het beheer en gebruik van het eventuele gebouw der vereniging en alle verdere onderwerpen, waarvan de regeling gewenst is.

18.2. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de ALV. De ALV kan daartoe eerst besluiten nadat het bestuur, als het voorstel tot wijziging niet van haar afkomstig is, de gelegenheid heeft gehad zich over deze wijziging te beraden.

18.3. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken van of in strijd zijn met de bepalingen van de wet of van de statuten, tenzij de afwijking door de wet of de statuten wordt toegestaan.

Slotbepaling

Artikel 19

In alle gevallen waarin de wet noch de statuten noch het huishoudelijk reglement voorzien beslist het bestuur.

Zo kun je contact met ons opnemen

                                                               

Beheer

 

Contact

 

 • Ledenadministratie
 • Contactadressen
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Noot

 

Teksten en prijzen onder voorbehoud van typefouten of wijzigingen

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.