Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement van de volksdansvereniging NVS

Huishoudelijk reglement (HHR) van de volksdansvereniging NVS (Hierna te noemen NVS),

aangenomen in de ledenvergadering van 3 november 1951 en laatstelijk gewijzigd in de algemene 

ledenvergadering (ALV) van 27 februari 2010.

 

Artikel 1 Leden 

Artikel 2 Contributies en overige bijdragen 

Artikel 3 Spelregels 

Artikel 4 Deelnemersprijzen 

Artikel 5 Vergaderingen .

Artikel 6 Volmacht 

Artikel 7 Mandaat bestuur 

Artikel 8 Activiteiten 

Artikel 9 Regiocommissie 

Artikel 10 Opleiding 

Artikel 11 Informatie voor leden .

Artikel 12 Handboek NVS

Artikel 13 Commissies 

Artikel 14 Beleidsbeoordelingscommissie 

Artikel 15 Dansnieuws

Artikel 16 Website 

Artikel 17 NVSShop

Artikel 18 Archief 

Artikel 19 Productiefonds 

 

bijlage 1 Contributie en bijdragenoverzicht voor het kalenderjaar 2005 

Bijlage 2 Spelregels voor deelname aan activiteiten van de NVS

 

 Artikel 1 Leden

De vereniging kent de volgende categorieën gewone leden:

a. Individuele leden, zowel natuurlijke als rechtspersonen.

b. (Echt)paarleden. Dit zijn echtparen of twee leden met hetzelfde adres.

c. Jeugdleden. Dit zijn leden in de leeftijd van 16 tot en met 26 jaar.

d. Levenleden. Dit zijn leden die lid zijn voor het leven.

 

Artikel 2 Contributies en overige bijdragen

a. De contributies en overige bijdragen worden jaarlijks – op voorstel van het bestuur – door

de ALV voor de volgende onderdelen vastgesteld:

-contributie individuele leden.

-contributie (echt)paarleden,

-contributie jeugdleden,

-contributie levenleden conform artikel 2 sub c van het HHR,

-bijdrage van de regiocommissies,

-kosten abonnement Dansnieuws voor niet-leden,

-minimum bijdrage donateurs,

-minimum bijdrage donateurs groepen,

-verzendkosten Dansnieuws voor leden in het buitenland

b. De jeugdcontributie geldt tot en met het gehele kalenderjaar waarin het lid 26 jaar wordt.

c. Een lid of (echt)paarlid kan lid worden voor het leven door betaling van een eenmalige

bijdrage van twintig maal de contributie voor een individueel lid of (echt)paar. De

jaarlijkse contributie voor een levenlid wordt vervolgens op nihil gesteld. Bij royement of

ontbinding van de vereniging heeft het levenlid recht op restitutie van 10% van dit bedrag

voor ieder vol jaar dat het levenslange lidmaatschap korter heeft geduurd dan 10 jaar.

Fondsen welke op deze wijze worden verworven zullen apart op de balans worden

vermeld.

d. De contributies worden jaarlijks vastgesteld in de ALV en opgenomen als bijlage 1 bij dit

huishoudelijk reglement en zijn van kracht met ingang van het eerstvolgende

kalenderjaar.

e. Bij aanmelding na 1 september geldt een contributie van 50% van het jaarbedrag voor de

rest van het kalenderjaar.

f. Indien een lid op 1 april van enig verenigingsjaar zijn contributie niet heeft voldaan, wordt

de contributie verhoogd met € 2,50 administratiekosten en de eventuele kosten voor

incasso.

 

Artikel 3 Spelregels

Voor deelname aan activiteiten van de NVS gelden de spelregels zoals opgenomen in bijlage 2.

 

Artikel 4 Deelnemersprijzen

Op grond van het verwachte aantal betalende deelnemers en de verwachte kosten wordt de basis

deelnemersprijs vastgesteld. Door gebruik van rekenregels worden de prijzen voor verschillende

soorten deelnemers en voor losse dagdelen afgeleid van de basis deelnemersprijs. Een model van

deze berekening is opgenomen in het Handboek NVS.

 

Artikel 5 Vergaderingen

Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste twee andere bestuursleden dit

nodig oordelen. Bestuursvergaderingen dienen te worden genotuleerd. Afspraken met commissies

dienen schriftelijk gememoreerd te worden.

 

Artikel 6 Volmacht

De schriftelijke volmacht conform artikel 12 lid 1 sub 1 van de statuten dient op het daarvoor door

het bestuur aangewezen formulier door de gevolmachtigde voor of tijdens de vergadering aan het

bestuur te worden overhandigd.

 

Artikel 7 Mandaat bestuur

Jaarlijks stelt de ALV de begroting vast en mandateert daarmee het bestuur tot het doen van

reguliere uitgaven tot maximaal het bedrag van de goedgekeurde begroting. Voor investeringen

van meer dan € 1.000,00 is een mandaat van de ALV noodzakelijk.

Het bestuur is bevoegd om de hoogte van vergoedingen vast te stellen voor onder meer honoraria

en reiskosten van dansleiders, muzikanten enz.

 

Artikel 8 Activiteiten

Voor de in artikel 2 lid 2 sub a der statuten bedoelde activiteiten doet het bestuur jaarlijks een

voorstel in de ALV. Het bestuur stelt voor elke activiteit een organisator en/of een zakelijke leiding

aan. Deze is verantwoordelijk voor het organiseren en organisatorisch leiden van die activiteit en

fungeert als aanspreekpunt voor de deelnemers, de huisvesting, dansleiding, muzikanten, enz. De

organisator en/of zakelijke leiding legt na afloop van die activiteit verantwoording af aan het

bestuur conform de in het Handboek NVS vastgelegde regels

 

Artikel 9 Regiocommissie

Voor de in artikel 2 lid 2 sub d der statuten bedoelde activiteiten geldt:

1. Het bestuur kan een commissie (hierna te noemen RC) instellen voor het organiseren van

activiteiten op plaatselijk of regionaal niveau.

2. Het bestuur benoemt de leden van een RC. Tenminste een van deze leden dient NVS-lid te

zijn.

3. Bij vacatures in een RC doen de overgebleven leden een voorstel aan het bestuur voor de

vervulling van deze vacature. Wanneer zo’n voorstel achterwege blijft kan het bestuur een

nieuw lid benoemen.

4. Het bestuur stelt vast onder welke naam deze RC naar buiten optreedt.

5. Een RC verzorgt zelfstandig de organisatie en uitvoering van de activiteiten die bij de

instelling van een RC zijn afgesproken. Deze activiteiten mogen niet in strijd zijn met het

belang van de NVS.

6. Aan de activiteiten van een RC mogen ook niet-leden deelnemen.

7. Een RC rapporteert periodiek aan het bestuur.Handboek NVS 4-4-2011 Pagina 5 van 10

Deel 3 Huishoudelijk reglement

8. Ten behoeve van de algemene ondersteuning door de NVS zal een RC een

ondersteuningsbijdrage aan de NVS afdragen vanuit haar inkomsten uit activiteiten. De

hoogte van deze bijdrage wordt in de contributieregeling vastgesteld.

9. Het jaarlijks voor 1 april indienen bij de penningmeester van een lijst van deelnemers

gesplitst naar NVS-leden en niet-NVS-leden.

10. de exploitatierekening van een RC, die een eigen boekhouding voert van haar inkomsten

en uitgaven, dient jaarlijks vóór 1 februari te worden ingediend bij de penningmeester van

de NVS. De exploitatierekening van de RC wordt opgenomen in de exploitatierekening van

de NVS. De RC kan geen aanspraak maken op aanvulling van eventuele tekorten.

 

Artikel 10 Opleiding

Voor de in artikel 2 lid 2 sub b der statuten bedoelde vorming van instructeurs doet het bestuur

jaarlijks een voorstel in de ALV.

 

Artikel 11 Informatie voor leden

Zij die als lid tot de NVS toetreden, ontvangen een informatieoverzicht waarin de gebruikelijke

activiteiten van de NVS zijn vermeld, alsmede op verzoek een exemplaar van de statuten en het

huishoudelijk reglement.

 

Artikel 12 Handboek NVS

Het bestuur draagt zorg voor een actueel Handboek NVS, waarin onder meer de regelgeving en

procedures binnen de NVS nader zijn uitgewerkt.

Het Handboek NVS bevat:

a. een overzicht van de inventaris,

b. de in gebruik zijnde formulieren,

c. de afspraken tussen ALV en bestuur, welke (nog) niet in het huishoudelijk reglement zijn

opgenomen,

d. de afspraken met commissies, de ledenadministratie, de redacteur, de websitebeheerder en de beheerders van de NVSShop, van het dansarchief en de

geluidsapparatuur,

e. de instructies voor de zakelijke leiding bij activiteiten,

f. de evaluaties van activiteiten en afspraken met de verblijfsruimtes, waar de activiteiten

plaatsvinden t.b.v. de zakelijke leiding van komende activiteiten,

g. rekenregels voor het vaststellen van de deelnemersprijzen voor leden/niet-leden voor

gehele dan wel voor delen van activiteiten,

h. overige regels en afspraken, die bij de uitvoering van activiteiten gehanteerd moeten

worden.

i. de afspraken over de verantwoordelijkheid ten aanzien van kinderen bij deelname aan

NVS-activiteiten. Deze afspraken worden in de desbetreffende convocaties vermeld.

Het Handboek NVS of gedeelten daarvan worden aan iedereen verstrekt die belast is met de

voorbereiding en/of de uitvoering van activiteiten.

 

Artikel 13 Commissies

Het bestuur kan voor speciale onderwerpen, die betrekking hebben op of verband houden met het

doel van de vereniging, commissies benoemen of afgevaardigden aanwijzen. Verslag van de

werkzaamheden van commissies en/of afgevaardigden zullen telkenmale, eventueel in verkorte

vorm, worden opgenomen in het jaarverslag van de secretaris.

 

Artikel 14 Beleidsbeoordelingscommissie

De leden van de in artikel 10 lid 2 en 3 der statuten bedoelde beleidsbeoordelingscommissie

(BBC) ontvangen van de secretaris de agenda en de notulen van alle bestuursvergaderingen en

een kopie van het Handboek teneinde geïnformeerd te zijn over het door het bestuur gevoerde

beleid. De BBC fungeert tevens als kascontrolecommissie en brengt verslag uit aan de ALV.

Desgewenst kan de commissie aan de vergadering voorstellen zich bij te laten staan door ter zake

deskundigen. Elk jaar treedt één der leden af.

Op de ALV dd. 31 maart 2007 is besloten dat de hoofdtaak van de BBC de kascontrole is. De taak

bestuurstoezicht wordt voorlopig opgeschort. Elke twee jaar zal dit agendapunt op de ALV

geagendeerd worden om na te gaan of dit besluit aanpassing behoeft.

 

Artikel 15 Dansnieuws

Het bestuur wijst een redacteur aan voor het in artikel 2 lid 2 sub e der statuten bedoelde orgaan.

Deze is voor zijn redactioneel beleid verantwoording verschuldigd aan het bestuur, ook indien hij

deel uitmaakt van het bestuur. Leden, donateurs, RC’s, donateurgroepen en abonnees ontvangen

het orgaan Dansnieuws gratis. Voor verzending naar het buitenland geldt een toeslag voor de

verzendkosten.

 

Artikel 16 Website

Het bestuur wijst een website-beheerder aan die verantwoordelijk is voor het onderhoud en de

actualiteit van de NVS-pagina’s op internet. De beheerder is voor zijn redactioneel beleid

verantwoording verschuldigd aan het bestuur, ook indien hij deel uitmaakt van het bestuur.

 

Artikel 17 NVSShop

Het bestuur wijst een beheerder van de NVSShop aan. Deze houdt binnen de met het bestuur

afgesproken financiële mogelijkheden voorraad aan van door de NVS geproduceerde artikelen en

draagt zorg voor de verkoop daarvan. De verkoop van andere volksdansartikelen geschiedt door

de Anglo-American Dance Shop, die daarvoor eventueel tegen een afgesproken vergoeding, op

een aantal van onze activiteiten aanwezig kan zijn.

De beheerder is voor de boekhouding en het in- en verkoopbeleid verantwoording verschuldigd

aan het bestuur. Zowel de voorraad als de exploitatie maken deel uit van de NVS-jaarrekening.

 

Artikel 18 Archief

Het bestuur wijst een archivaris aan die een archief bijhoudt dat een zo groot mogelijke

informatiebron is op die gebieden van de dans, die in de statuten zijn vastgelegd. De archivaris

krijgt de beschikking over een door het bestuur vast te stellen aankoop- en onderhoudsbudget. Hij

stelt in overleg met het bestuur vast hoe het archief moet worden opgezet en bijgehouden.

 

Artikel 19 Productiefonds

1. De NVS heeft een productiefonds ter stimulering van eigen producties, al dan niet in

samenwerking met derden, op het gebied van:

geluidsdragers met onder meer dansmuziek,

boeken met onder meer dansbeschrijvingen of -muziek,

andere artikelen ter ondersteuning van de doelstelling van de NVS.

Om de flexibiliteit groot te houden wordt er binnen het fonds geen onderverdeling gemaakt

voor verschillende soorten eigen producties.

2. Voorstellen om producties uit dit fonds te bekostigen kunnen door iedereen worden

ingediend bij het bestuur. Het voorstel dient vergezeld te gaan van een verkoopplan,

inclusief productiekosten en een verkoopverwachting.

3. Het bestuur beoordeelt een voorstel op wenselijkheid, uitvoerbaarheid en haalbaarheid,

waarbij het zich kan laten bijstaan door deskundigen. Vervolgens besluit het bestuur tot het

al dan niet uitvoeren van de productie of tot het verlenen van een bijdrage in de productie.

4. De meeropbrengst uit de verkoop van de geproduceerde artikelen vloeit terug naar het

productiefonds, tenzij anders wordt overeengekomen.

5. De verkoop en het beheer van het geproduceerde loopt via de NVSShop, tenzij anders

wordt overeengekomen.

6. Het productiefonds is maximaal € 5.000,00 groot. Het bestuur kan de ALV voorstellen de

grootte van het fonds aan te passen (aan bijvoorbeeld de prijsontwikkeling, een verwachte

productie of aan de financiële mogelijkheden van de NVS).

7. Wanneer de opbrengst uit de verkoop achterblijft bij de prognose kan het bestuur de ALV

voorstellen het fonds weer aan te vullen tot het vastgestelde bedrag.

 

Bijlagen

 

 

Bijlage 1
Contributie en bijdragenoverzicht voor het kalenderjaar 2005

Omschrijving                           Factor                                 Bedrag in Euro

Individueel lid                            1                                            € 28,00

Individueel lid                   na 1 september 0,5                           € 14,00

(Echt)paarlid                              1,5                                         € 42,00

(Echt)paarlid                    na 1 september 0,75                          € 21,00

Jeugdlid                                     0,5                                         € 14,00

Levenlid individueel                    20                                          € 560,00

Levenlid echtpaar                       30                                          € 840,00

Regiocommissie                1 plus 0,1 x basiscontributie            € 28,00 plus € 2,80 per
                                          per niet NVS-lid                            1 niet NVS-lid

 

Abonnement Dansnieuws            0,5                                           € 14,00           Extra verzendkosten buitenland € 5,00

 

Donateur (minimum)                  0,5                                           € 14,00

Donateursgroep (minimum)        1,0                                           € 28,00

 

Bijlage 2
Spelregels voor deelname aan activiteiten van de NVS

a. Opgave voor activiteiten moet gebeuren op de bij elke aankondiging vermelde wijze vóór

de sluitingsdatum. Heeft de deelnemer problemen met de opgave, of is de sluitingsdatum

verstreken, dan stelt de deelnemer zich in verbinding met de zakelijke leiding van het

betreffende evenement.

b. Deelnemers kunnen zich opgeven op de in de convocatie te noemen manieren vanaf de

vermelde datum; inschrijving geschiedt in volgorde van binnenkomst, met dien verstande

dat: zowel de aanmelding bij de zakelijke leiding als de betaling op de girorekening binnen

moeten zijn vóór de in de convocatie genoemde datum, NVS-leden voorrang genieten op

niet-leden bij opgave vóór een in de convocatie genoemde datum, in het geval dat er op

één dag zoveel aanmeldingen binnenkomen dat het maximum aantal deelnemers wordt

overschreden wordt er tussen deze aanmeldingen geloot, waarbij paren en groepen die

zich samen hebben opgegeven, bij elkaar blijven.

c. Deelnemers die prijs stellen op een vegetarische maaltijd of speciale dieetwensen hebben,

dienen dit bij hun opgave uitdrukkelijk te vermelden. De zakelijke leiding zal trachten zo

veel mogelijk aan deze wensen te voldoen.

d. Weekenden, cursussen en kampen zijn toegankelijk voor personen vanaf 13 jaar. Het

bestuur kan activiteiten benoemen welke ook door jongeren onder 13 jaar bezocht kunnen

worden. Zonder begeleiding van een meerderjarige hebben personen onder de 16 jaar

geen toegang tot NVS-activiteiten.

e. Sluitingsdatum: de sluitingsdatum is die datum welke als zodanig is genoemd in de

convocatie.

f. Aanmeldingsdatum: de vroegste datum waarop aanmeldingen in behandeling worden

genomen.

g. Betalingsdatum: als betalingsdatum geldt steeds de datum van bijschrijving op de giro van

de NVS.

h. Betalingsvoorwaarden: deelnemerskosten dienen bij vooruitbetaling te zijn voldaan vóór de

in de in de convocatie genoemde sluitingsdatum. Indien de betaling bij aanvang van de

activiteit niet binnen is, wordt de deelnemersprijs verhoogd met 10% met een minimum van

€ 5,00.

i. Buitenlanders: deelnemers die niet in Nederland verblijven, kunnen zich vóór de

sluitingsdatum op de in de convocatie vermelde manieren opgeven, doch kunnen ter

plaatse op de activiteit betalen. Zij betalen dan de voor hen geldende prijs.

j. Onaangemeld: degenen die onaangemeld naar een activiteit komen, kunnen worden

geweigerd. Indien zij toch geaccepteerd worden, kunnen er buiten de toeslag ook

eventuele meerkosten voor de NVS in rekening worden gebracht.

k. Bij annulering tot de sluitingsdatum van de NVS-activiteit wordt het betaalde bedrag

volledig terugbetaald. Bij annulering na de sluitingsdatum tot twee dagen voor de aanvang

van de activiteit, worden – ongeacht de reden – de verblijfskosten in rekening gebracht.

Bij latere annulering is de volledige deelnemersprijs verschuldigd.

Bij elke activiteit wordt het precieze bedrag van de verblijfskosten in de convocatie vermeld.

Dit bedrag verschilt nogal per activiteit.

Wordt de activiteit door de NVS afgelast, dan wordt het betaalde deelnemersbedrag

terugbetaald

 


Geplaatst

in

door

Tags:

Reacties

Geef een reactie